για τυφλά παιδιά ή με προβλήματα όρασης

Καταργώντας τα προβλήματα όρασης στο παιχνίδι

Γιατί όλα τα παιδιά πρέπει να έχουν εύκολη πρόσβαση και ίσες ευκαιρίες όταν παίζουν