Now Reading
Οικογένεια: Η πιο μεγάλη αγκαλιά που χωράει τα πάντα γιορτάζει στις 15 Μαΐου

Οικογένεια: Η πιο μεγάλη αγκαλιά που χωράει τα πάντα γιορτάζει στις 15 Μαΐου

15 Μαΐου – Διεθνής Ημέρα Οικογένειας

2023 Θέμα: Δημογραφικές τάσεις και οικογένειες

Στα τέλη του 2022, ο παγκόσμιος πληθυσμός έφτασε τα οκτώ δισεκατομμύρια ανθρώπους. Χαρακτηριζόμενο από τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών ως «ορόσημο στην ανθρώπινη ανάπτυξη», αυτό το γεγονός ορόσημο απεικονίζει σημαντικές προόδους στην υγεία που παρατείνουν τη διάρκεια ζωής του ανθρώπου. Η αύξηση του πληθυσμού θα συνεχιστεί αν και με φθίνουσα ταχύτητα. Προβλέπεται να φτάσει τα 9,8 δισεκατομμύρια το 2050 και τα 11,2 δισεκατομμύρια το 2100, αυξάνοντας τις ανησυχίες σχετικά με τις προοπτικές βιώσιμης αστικοποίησης και διαχείρισης της κλιματικής αλλαγής.

Η δημογραφική αλλαγή είναι μια από τις πιο σημαντικές μεγάλες τάσεις που επηρεάζουν τον κόσμο μας και τη ζωή και την ευημερία των οικογενειών παγκοσμίως. Οι δημογραφικές τάσεις διαμορφώνονται κυρίως από τα πρότυπα γονιμότητας και θνησιμότητας. Η μείωση των ποσοστών γονιμότητας οδηγεί σε οφέλη για τις οικογένειες, καθώς είναι πιο ικανές να επενδύσουν στην υγεία και την εκπαίδευση των παιδιών τους, κάτι που με τη σειρά του βοηθά στη μείωση της φτώχειας και στην καλύτερη κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη.

Η έρευνα δείχνει ότι η μείωση της γονιμότητας αυξάνει επίσης τη συμμετοχή των γυναικών στην εργασία. Από την άλλη πλευρά, η μείωση της γονιμότητας οδηγεί σε μικρότερες οικογένειες που είναι λιγότερο πιθανό να αντιμετωπίσουν τη φροντίδα και άλλες υποχρεώσεις του νοικοκυριού. Ως εκ τούτου, σε περίοδο ανεργίας ή ασθένειας, οι οικογένειες έχουν λιγότερα μέλη στα οποία μπορούν να βασιστούν. Επιπλέον, τα χαμηλά ποσοστά γονιμότητας μπορεί να υπονομεύσουν το εργατικό δυναμικό και τις κοινωνικές δομές πυροδοτώντας δραστικές αντιδράσεις με δύσκολα προβλέψιμες συνέπειες για θέματα που μαίνεται από την κοινωνική ασφάλιση έως την ισότητα των φύλων.

 

Ο εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Οικογένειας για το 2023 είναι να ευαισθητοποιήσει τον αντίκτυπο των δημογραφικών τάσεων στις οικογένειες. Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει:

Έναρξη της Βιβλιοθήκης με θέμα «Ο αντίκτυπος των δημογραφικών τάσεων στις οικογένειες»

Παρουσίαση της Παγκόσμιας Κοινωνικής Έκθεσης 2023 «Leaving No One Behind in an Aging World»

Παρουσίαση για την ισότητα και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών

Επισκόπηση συστάσεων πολιτικών ως απάντηση στις δημογραφικές τάσεις Παρουσίαση πρωτοβουλιών της κοινωνίας των πολιτών για το IYF+30

Διαδραστική συζήτηση με συμμετοχή κοινού

 

Ο αντίκτυπος των δημογραφικών τάσεων

Ως μέρος των προετοιμασιών για την τριακοστή επέτειο του Διεθνούς Έτους της Οικογένειας, 2024 (IYF+30), η προσωπική τήρηση της Παγκόσμιας Ημέρας Οικογένειας το 2023 εστιάζει στη μεγάλη τάση της δημογραφικής αλλαγής και τον αντίκτυπό της στις οικογένειες. Η εκδήλωση είναι να μοιραστεί την τρέχουσα γνώση σχετικά με τις δημογραφικές τάσεις, συμπεριλαμβανομένης της γήρανσης και της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών, για να διευκολύνουν την ανάλυση των επιπτώσεών τους στην οικογενειακή ζωή και να προτείνουν πολιτικές που να ανταποκρίνονται στην οικογένεια για να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των οικογενειών σε όλο τον κόσμο.

 

Θα μπορούσαν οι οικογένειες να είναι το κλειδί για την επίτευξη των ΣΒΑ;

Οι οικογενειακές πολιτικές αποτελούν τη βάση των εθνικών δημόσιων πολιτικών και το πιο ουσιαστικό όχημα για να επηρεάσουν οι κυβερνήσεις το βιοτικό επίπεδο των επόμενων γενεών. Ως μέρος της επίτευξης των παγκόσμιων φιλοδοξιών των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs), οι οικογενειακές πολιτικές διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων σε πολλούς από τους στόχους.

Ιστορική αναδρομή

Κατά τη δεκαετία του 1980, τα Ηνωμένα Έθνη άρχισαν να εστιάζουν την προσοχή τους σε ζητήματα που σχετίζονται με την οικογένεια. Το 1983, βάσει των συστάσεων του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου, η Επιτροπή Κοινωνικής Ανάπτυξης στο ψήφισμά της σχετικά με τον ρόλο της οικογένειας στην αναπτυξιακή διαδικασία (1983/23) ζήτησε από τον Γενικό Γραμματέα να ευαισθητοποιήσει τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων και κοινό των προβλημάτων και των αναγκών της οικογένειας, καθώς και των αποτελεσματικών τρόπων αντιμετώπισης αυτών των αναγκών.

Στο ψήφισμά του 1985/29 της 29ης Μαΐου 1985, το Συμβούλιο κάλεσε τη Γενική Συνέλευση να εξετάσει τη δυνατότητα να συμπεριληφθεί στην προσωρινή ημερήσια διάταξη της 41ης συνόδου του ένα θέμα με τίτλο «Οικογένειες στην αναπτυξιακή διαδικασία», με σκοπό να εξεταστεί να ζητήσει από τον Γενικό Γραμματέα να ξεκινήσει μια διαδικασία ανάπτυξης παγκόσμιας ευαισθητοποίησης για τα ζητήματα που εμπλέκονται, που απευθύνονται σε Κυβερνήσεις, διακυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς οργανισμούς και την κοινή γνώμη.

Αργότερα, βάσει των συστάσεων της Επιτροπής Κοινωνικής Ανάπτυξης, που διατυπώθηκε στον 30ο γύρο των συνεδριάσεών της, η Συνέλευση κάλεσε όλα τα κράτη να γνωστοποιήσουν τις απόψεις τους σχετικά με την πιθανή ανακήρυξη ενός διεθνούς έτους της οικογένειας και να υποβάλουν τα σχόλια και τις προτάσεις τους.

 

Το Συμβούλιο ζήτησε επίσης από τον Γενικό Γραμματέα να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση κατά τη σαράντα τρίτη σύνοδό του μια ολοκληρωμένη έκθεση, με βάση τα σχόλια και τις προτάσεις των κρατών μελών σχετικά με την πιθανή διακήρυξη ενός τέτοιου έτους και άλλους τρόπους και μέσα για τη βελτίωση της θέσης και την ευημερία της οικογένειας και να εντείνει τη διεθνή συνεργασία ως μέρος των παγκόσμιων προσπαθειών για την προώθηση της κοινωνικής προόδου και ανάπτυξης.

Στο ψήφισμά του 44/82 της 9ης Δεκεμβρίου 1989, η Γενική Συνέλευση κήρυξε το Διεθνές Έτος της Οικογένειας.

 

Το 1993, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με ψήφισμα (A / RES / 47/237) ότι η 15η Μαΐου κάθε έτους θα πρέπει να εορτάζεται ως η Διεθνής Ημέρα των Οικογενειών. Αυτή η ημέρα παρέχει την ευκαιρία να προωθηθεί η ευαισθητοποίηση για θέματα που σχετίζονται με οικογένειες και να αυξηθεί η γνώση των κοινωνικών, οικονομικών και δημογραφικών διαδικασιών που επηρεάζουν τις οικογένειες.Στις 25 Σεπτεμβρίου 2015, τα 193 κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών υιοθέτησαν ομόφωνα τους Στόχους Αειφόρου Ανάπτυξης, ένα σύνολο 17 στόχων που αποσκοπούν στην εξάλειψη της φτώχειας, των διακρίσεων, της κακοποίησης και των προληπτικών θανάτων, την αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής καταστροφής και την έναρξη μιας εποχής ανάπτυξης για όλους άνθρωποι, παντού. Οι οικογένειες και οι οικογενειακές πολιτικές και προγράμματα είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη πολλών από αυτούς τους στόχους.

Δείτε Επίσης

 

Οικογενειακές τάσεις

Οι οικογένειες σε όλο τον κόσμο αλλάζουν, πολλές γίνονται μικρότερες, καθώς ο αριθμός των μονογονεϊκών νοικοκυριών αυξάνεται. Επί του παρόντος, το 65% όλων των οικογενειών αποτελούνται είτε από ζευγάρια που ζουν με παιδιά οποιασδήποτε ηλικίας, είτε από ζευγάρια που ζουν με τα δύο παιδιά και τα μέλη της εκτεταμένης οικογένειας, όπως οι παππούδες. Ο μειωμένος αριθμός των εκτεταμένων οικογενειών και ο αυξανόμενος αριθμός των μονογονεϊκών οικογενειών έθεσαν έντονα το ζήτημα της κοινωνικής προστασίας.

 

Το ήξερες ότι:

Η άδεια μητρότητας, η οποία προσφέρθηκε στο 89% των χωρών το 1995, ήταν διαθέσιμη στο 96% των χωρών έως το 2015.

Μόνο το 57% των γυναικών, που είναι παντρεμένες, ή σε συμβίωση, είναι σε θέση να λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με τις σεξουαλικές σχέσεις και τη χρήση αντισυλληπτικών και υπηρεσιών αναπαραγωγικής υγείας.

Η οικογενειακή φτώχεια αυξάνεται. Σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, ήταν πάνω από το 20% του συνολικού πληθυσμού των αστέγων.

Η αναφορά πληθυσμού προσδιορίζει το αυξανόμενο άγχος του πληθυσμού

Νέα δεδομένα αποκαλύπτουν ότι οι ανησυχίες του πληθυσμού είναι ευρέως διαδεδομένες και οι κυβερνήσεις υιοθετούν όλο και περισσότερο πολιτικές που στοχεύουν στην αύξηση, τη μείωση ή τη διατήρηση των ποσοστών γονιμότητας. Ωστόσο, οι προσπάθειες να επηρεαστούν τα ποσοστά γονιμότητας είναι πολύ συχνά αναποτελεσματικές και μπορούν να διαβρώσουν τα δικαιώματα των γυναικών, σύμφωνα με τη φετινή έκθεση ορόσημο του UNFPA 8 Billion Lives, Infinite Possibilities: the case for rights and Choices. Ως μέσο που υπογραμμίζει τα αναδυόμενα ζητήματα στον τομέα της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, η Έκθεση για την κατάσταση του παγκόσμιου πληθυσμού 2023 προτρέπει επίσης μια ριζική επανεξέταση του τρόπου με τον οποίο οι χώρες αντιμετωπίζουν τα μεταβαλλόμενα δημογραφικά στοιχεία.

 

 

International Day of Families | United Nations

© 2023 All rights reserved Powered by Brainfoodmedia.

ID - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Scroll To Top